داوطلب گرامي:


درصورتي که اطلاعات شما (نام و نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، کد ملي)صحيح درج نگرديده تا روز يکشنبه مورخ 22 اسفند ماه به اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان محل سکونت اطلاع نماييد.

در صورتي که نمره آزمون شفاهي شما ثبت نشده است و يا رشته امتحان کتبي شما با رشته آزموني که در تاريخ 28 بهمن ماه از شما اخذ شده مغايرت دارد به مسؤل فرهنگي و اجتماعي ادارات اوقاف و امور خيريه شهرستان تا روز يکشنبه مورخ 22 اسفند ماه مراجعه نماييد.

افرادي که موفق به کسب نمره 70 از ميانگين نمرات آزمون کتبي و شفاهي شده اند، گواهينامه پايان دوره آموزشي براي انان صادر خواهد شد.


اعلام نتیجه